Giải thưởng

Poki learning asia

Giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu – Hội nhập kinh tế Châu Á Thái Bình Dương”

Giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu – Hội nhập kinh tế Châu Á Thái Bình Dương” 

Poki learning asia

Giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu – Hội nhập kinh tế Châu Á Thái Bình Dương”

Giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu – Hội nhập kinh tế Châu Á Thái Bình Dương” 

Poki learning asia

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Đẳng cấp quốc tế”

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Đẳng cấp quốc tế”

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Đẳng cấp quốc tế”

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Đẳng cấp quốc tế”

Poki learning asia
Poki learning asia

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Nhà lãnh đạo thời kì hội nhập”

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Nhà lãnh đạo thời kì hội nhập”

Poki learning asia

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Nhà lãnh đạo thời kì hội nhập”

Giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc – Nhà lãnh đạo thời kì hội nhập”

Poki learning asia

Danh hiệu Sao Khuê cho Giải pháp công nghệ giáo dục kĩ năng sống POKI của VINASA

Danh hiệu Sao Khuê cho Giải pháp công nghệ giáo dục kĩ năng sống POKI của VINASA

Danh hiệu Sao Khuê cho Giải pháp công nghệ giáo dục kĩ năng sống POKI của VINASA

Danh hiệu Sao Khuê cho Giải pháp công nghệ giáo dục kĩ năng sống POKI của VINASA

Poki learning asia
Poki learning asia

Danh hiệu “Sản phẩm giáo dục uy tín” – Chương trình vì sự nghiệp phát triển giáo dục

Danh hiệu “Sản phẩm giáo dục uy tín” – Chương trình vì sự nghiệp phát triển giáo dục 

Poki learning asia

Danh hiệu “Sản phẩm giáo dục uy tín” – Chương trình vì sự nghiệp phát triển giáo dục

Danh hiệu “Sản phẩm giáo dục uy tín” – Chương trình vì sự nghiệp phát triển giáo dục